2016

2015

2014

2013

CONTRACT NAME DESIGN / FABRICATION
STADIUM DETAILED SCOPE OF WORKS YEAR INVESTOR
Implementation of works in Winter Repair 2015 Design and fabrication Mechanical

Work on installations 1020, 1050 and 2000 as part of the annual repair Lotos Asfalt.  We performed disassembly, assembly, relocation and transport of large-size equipment, construction, pipelines and fittings, welding works, and handling of pressure tests and inspections of chemical equipment: tanks, furnaces, reactors, columns, heat exchangers.

In addition, we implemented a number of additional mechanical works such as:

- modernization works on more than 20 pipelines,

- execution of foundation, foundation works, assembly, fabrication of piping and connection works of a new heat exchanger in installation 1050 according to the company's detailed design,

- construction of a nitrogen mixing system of tank S-116 according to the company's concept and detailed design,

- design, fabrication, and installation of new prototypes of sampling nozzles in non-spark variations on seven installation tanks

2016 LOTOS Asfalt
Execution of a gas detection system on the Lotos Petrobaltic Platform Design and fabrication Mechanical,
E&I
Overall implementation of the gas detection system in the oil production test system and the fire protection installation in a steam room. The scope of works included a design of the AKPiA industry, installation and commissioning of two systems on an offshore platform during platform operation. 2016 LOTOS Petrobaltic
Implementation of the project, supply and construction and installation works of a new course of a pipeline which directs fractions PON-900 to the feedstock of installation 520 Design and fabrication Mechanical

1. Design and construction of category 2 threat pipeline between the installations according to PED 97/23/EC with a diameter of 6"

2. Design and modernization of pipelines needed to connect to a newly designed pipeline with a diameter of 6” in accordance with assumed process guidelines,

2016 LOTOS Group
Modernization of flyovers C-D and 4-5 (EFRA). Design and fabrication Construction Execution of construction works on in the scope of modernization of existing flyovers for new installations of the EFRA project. On the basis of the Fluor construction project we make de-tail design and workshop documentation, as well as prefabrication and assembly of the struc-ture. The detailed design includes calculations of structural nodes connecting newly designed and existing elements. The scope of modernization consists of 11 sections with a total length of modernized trestle bridges of more than 400 meters. 2016 LOTOS Serwis
Contract name Design / fabrication  Stadium Detailed scope of works  Year  Investor
Design and realization of the interdisciplinary project "Development of shipping oil storage and dispense installation- MGO Design and fabrication Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
Elektryczna i Automatyczna (E&A)
Implementation of the piping project that enables the transmission of MGO from P20 pumping plant to storage tanks PAC 1500-S4 and S5 1500-and then to pouring tanks at LOTOS Rafinery, including:
1. Design and installation of a pipeline with a diameter of 8″ 1,5 km in length and pipelines of 4″ and 6″ which are expedition pump tubing.
2. Calculation of the flow parameters and evaluation the most advantageous diameter of the pipeline using Aspen HYSYS
3. Modernization of tanks for the addition of new nozzles and valves selection
4. Construction works (scope of works included over 40 tons of steel)
5. Electrical and automatic works (lighting and energy measurement systems design)
2015 LOTOS Group
 

Design and realization of an interdisciplinary project "Use of residues paraffin fraction of the processing Hydrowax for the production of base oils."

 

Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Budowlana,
E&A
 

1. Analysis of the condition and performance of pumps
2. Mechanical part of the project involved four pipelines with diameters of 4 inches and twenty three modernizations of existing pipelines.
3. Construction of five sealed trays for the newly designed systems.
4. Control system design and installation of a Coriolis flow meter, meeting the requirements of the MID directive
The entire project has been analyzed in the AspenHYSYS, allowing precise selection of control devices and measuring tools, including safety valves.

 

2015 LOTOS Group
Wykonanie projektu wymiennika 2930E1 Projekt Mechaniczna Wykonanie projektu chłodnicy 2930 E1, którego zadaniem jest podgrzewanie roztworu NaOH lub wody zdemineralizowanej za pomocą pary wodnej.
Modernizacja ma na celu zmniejszenie gabarytów wymiennika i możliwość wyjmowania wkładu rurowego bez konieczności demontażu całego urządzenia. W zakres wchodzi:
1. Wykonanie obliczeń termodynamicznych
2. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
3. Wykonanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej
4. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej
5. Uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji w JN UDT-CERT
2015 LOTOS Group
Przeprowadzenie analizy orurowania pomp 0520P6A/B/C celem określenia przyczyn występowania drgań oraz wykonanie nowego rurociągu napełniania pomp Projekt i wykonanie Mechaniczna  

1. Obliczenia drgań dopuszczalnych dla rurociągu
2.Analiza zmęczeniowa rurociągu
3. Zasugerowano i zamodelowano zmianę sposobu mocowaniu rurociągu na podparcia swobodne.
4. Analiza modelu przedmiotowego i danych z przebiegu pracy instalacji
5. Opracowanie koncepcji napełniania pomp 520-P6A/B/C przed rozruchem.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji zalewania pomp 520-P6A/B/C

 

2015 LOTOS Group
Wykonanie dokumentacji modernizacji rurociągów kondensatu na instalacji 120 Projekt
 
Mechaniczna 1.Dobór rurociągów kondensatu; trasa z podgrzewacza 120E61 do zbiornika 120 V5 oraz kolektora 4"012LC11
2. Dobór układu odwadniającego parowy podgrzewacza powietrza 120 E61
2015 LOTOS Group
Wykonanie analizy rurociągu oparowego nalewaka autocystern 1010 Projekt Mechaniczna Wykonanie analizy naprężeń występujących na króćcach pompy 2000-P121 pochodzących od jej oruowania. Obliczenia wykazały, że uszkodzenie pompy 2000-P121 nie nastąpiło wskutek działania sił pochodzących od naprężeń wynikających z odkształceń termicznych rurociągów przyłączeniowych do króćców pompy. Wykazano, że sposób posadowienia pompy 2000-P121 generuje dodatkowo drgania, a brak tłumika pulsacji ciśnienia na rurociągach ssących i tłoczących może te drgania wzmacniać 2015 LOTOS Serwis
Analiza orurowania pompy 2000P121 Projekt Mechaniczna Analiza naprężeń i odkształceń rurociągu 8”-100-P81-HAA1 Wykazano, że uszkodzenie rurociągu i podpór jest wynikiem błędnych obliczeń rurociągu, w których nie uwzględniono wystąpienia naprężeń od rozszerzalności cieplnej materiału w trakcie parowego ogrzewania rurociągu. 2015 LOTOS Serwis
Opracowanie koncepcji do projektu wymiany mieszadła w mieszalniku 1050-M1 na instalacji Lotos Asfalt w Gdańsku Projekt Mechaniczna 1. Wykonanie analizy możliwych rozwiązań modernizacji zbiornika 1050-M1 wraz z mieszadłem
2. Wybór odpowiedniego mieszadła, obliczenie parametrów charakterystycznych dla wytypowanego mieszadła przy uwzględnieniu zaleceń Użytkownika oraz wymiarów nowego zbiornika.
3. Dobór łożyska i sprzęgła oraz obliczenie połączenia wpustowego wału mieszadła z piastą sprzęgła.
2015 LOTOS Serwis
Modernizacja instalacji ogrzewania olejowego w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
E&A
Modernizacja mająca na celu poprawę pracy instalacji w zakresie:
1. Projekt i budowa nowego zbiornika buforowego o pojemności ok. 30m3, dwupłaszczowego, ogrzewanego parą wodną wraz z pompą i orurowaniem.
2. Projekt i wykonanie nowych kolektorów oleju w obrębie instalacji 1000 i 1020
3. Modernizacja orurowania pomp 1020-P10
4. Projekt i wykonanie prac branży elektrycznej i automatycznej: dobór i posadowienie pompy, opomiarowanie zbiornika i instalacji oraz projekt układu zasilania i sterowania pomp
2015 LOTOS Asfalt
Projekt wykonawczy modernizacji platformy Lotos Petrobaltic - budowa instalacji systemu zatłaczania Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna
Wykonanie kompleksowego projektu modernizacji platformy wydobywczej Lotos Petrobaltic w zakresie:
- projekt i wykonanie fundamentów oraz posadowienie urządzeń systemu obróbki wody morskiej (siedmiu gabarytowych skidów procesowych oraz kolumny dearatora),
- projekt wykonawczy, farbykacja oraz montaż rurociągów procesowych sys, zatłaczanie wody morskiej (ponad 70 linii, zakres średnic 1/2"- 12"), rurociągów wysokociśnieniowych (ciś, robocze do 370 bar), instalacji doprowadzania pary i odprowadzania kondensatu, zrzutów zaburtowych oraz drenaży,
- projekt i wykonanie skidu wysokociśnieniowego zatłaczania wody morskiej,
- projekt modernizacji orurowania pompy płuczkowej
- montaż oraz udział w rozruchu systemu podczas pracy platformy na pełnym morzu
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie projektu instalacji i projektu wykonawczego systemu testowego BAKER na platformie Lotos Petrobaltic. Projekt i wykonanie Mechaniczna Wykonanie projektów branży mechaniczej w zakresie:
- weryfikacja konifguracji instalacji wydobycia surowca, określenie wydajności instalacji z wykorzystaniem aparatów testowych Baker
- projekt i wykonanie rurociągów łączących poszczególne urządzenia
- ocena bilansu zapotrzebowania pary
- dobór wytwornicy pary
- projekt rurociągów doprowadzających parę i odprowadzających kondensat
- dobór pompy eksportowej
- projekt rurociągu eksportowego
- analiza systemów BD z zaworów bezpieczeństwa PSV
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie projektu modernizacji istniejącego systemu biologicznej oczyszczalni ścieków na Platformie Lotos Petrobaltic w zakresie wprowadzania ścieków do manifoldu przeładunkowego. Projekt i wykonanie
 
Mechaniczna,
E&A
Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji oczyszczalni spełniającego warunki zawarte w konwencji MARPOL i rezolucji HELCOM, w zakresie:
- projekt i wykonanie modernizacji istniejącego orurowania
- zaprojektowanie nowego zbiornika magazynowego
- dobór, montaż i posadownienie pompy eksportowej, projekt i montaż układu sterowania oraz zabezpieczenia pompy przez suchobiegiem
- uzgodnienie dokumentacji projektowej w Towarzystwie Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping oraz udział odbiorach i rozruchu instalacji
2015 LOTOS Petrobaltic
Kompleksowe wykonanie rurociągów doprowadzających parę do urządzeń i odprowadzających kondensat oraz rurociąg eksportowy ropy surowej na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt oraz wykonanie prac branży mechanicznej podczas eksploatacji platformy Lotos Petrobaltic na pełnym morzu w zakresie:
- prefabrykacja i montaż rurociągów parowych, ogrzewanych termicznie o średnicy 4" i długości ok 100mb z układem odwodnienia, rurociągów odprowadzania kondensatu ogrzewanych termicznie o średnicy 2" o dł. ok. 100mb oraz rurociągu eksportu ropy surowej, izolowanego termicznie o średnicy 3" i dł. ok. 40mb 2.
- wykonanie kolektorów pary z układem odwodnienia, zabudowanych w skidzie (2 szt.) oraz kolektorów kondensatu (2 szt.)
- wykonanie podparć i estakad pod rurociągi wraz z ich montażem
- przeprowadzenie prób i testów odbiorowych instalacji oraz udział w rozruchu
2015 LOTOS Petrobaltic
Projekt wykonawczy i nadzór autorski rurociągu podwodnego B8 - Władysławowo. Projekt Mechaniczna,
Technologia
Projekt wykonawczy gazociągu podwodnego między złożem B8 w basenie morza Bałtyckiego a miejscowością Władysławowo. W zakresie:
- wykonanie obliczeń cieplno- przepływowych gazociągu
- wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
- określenie warunków technicznych wykonania i odbioru
- określenie współrzędnych i głębokości ułożenia gazociągu
- przeprowadzenie analizy i opisu postępowania przy wykonywaniu poszczególnych odcinków gazociągu
- opis technologii wykładania gazociągu w strefie brzegowej w technologii HDD oraz na morzu
- analiza i weryfikacja obliczeniowa technologii łączenia odcinków rurociągu
- plan monitoringu gazociągu po ułożeniu i zabezpieczeniu
- plan zapewnienia jakości oraz organizacji nadzoru generalnego wykonawcy
2015 LOTOS Petrobaltic
Projekt i budowa instalacji spalarek zaburtowych na platformie Lotos Petrobaltic Projekt i wykonanie Mechaniczna Opracowanie projektu linii spalarek zaburtowych na platformie LOTOS PETROBALTIC oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu w Towarzystwie Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping (ABS) 2015 LOTOS Petrobaltic
Rozbudowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna
Budowa stanowiska rozładunku cystern kolejowych o stanowisko przyjnowania ropy naftowej obejmująca:
- wykonanie osiemnastu rurociągów o średnicach od 2" do 16" (łączna masa rurociągów z zamocowaniami i armaturą ok 150 000 kg)
- wykonanie modernizacji umożliwiających podłączenie nowoprojektowanych rurociągów z istniejącymi instalacjami
- wykonanie konstrukcji pompowni wyposażonej w dwie pompy tłoczące
2015 LOTOS Serwis
Wykonanie remontów zbiorników 2000 S-27, 2000 S-23 Wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
E&A
 Wykonanie kompleksowego remontu dwóch zbiorników o pojemności 5000m3 każdy w zakresie:
- wymiana poszycia dachowego oraz montaż nowego dna
- odtworzenie/modernizacja istniejących króćców
- modernizacja drobnej konstrukcji
- wymiana armatury
- przeprowadzenie i obsługa prób hydrostatycznych oraz prób szczelności
- prace branży elektrycznej (m.in. remont instalacji oświetlenia, koryt kablowych, wysięgników, skrzynek pośredniczących, kabli zasilających i instalacji mieszadła)
- prace branży automatycznej ( m.in. rozbudowa szaf sterowniczych zasuw)
- uzgodnienie technologii remontu z JN UDT
2015 Grupa LOTOS
Wykonanie zabudowy 8 sztuk punktów wody dużej wydajności PPWDW na sieci ppoż w Zakładzie PZK Wykonanie Mechaniczna,
Budowlana
 

Rozbudowa sieci ppoż na terenie parku zbiorników zakładu PZK, systemu zasilania działek przeciwpożarowych. W zakresie branży mechanicznej: montaż i podłączenie kolektorów do instniejącej sieci ppoż.,prace branży budowlanej, montaż zasuw, sterowań i podparć

 

2015 Grupa LOTOS
Rozbudowa orurowania pomp P15 na stanowisku rozładunku cystern kolejowych Wykonanie Mechaniczna Wymiana pomp i modernizacja orurowania na stanowisku rozładunku cystern kolejowych. W zakresie:
- wymiana pompy (demontaż pompy wirowej P15A, montaż pompy P-12B )
- prefabrykacja bypass'u na rurociągach nowej pompy
- montaż orurowania pompy razem z bypass'em
- ddtworzenie inst. ogrzewania na wymienionym orurowaniu i bypass'ie
- montaż pompy 2000 P 15A na pompowni P-20
2015 LOTOS Serwis
Wykonanie wymiany sekcji chłodnic powietrznych 1300-EA23 B/G/H i L wraz z remontem orurrowania w Zakładzie Olejowym PZO Grupy Lotos w Gdańsku Wykonanie Mechaniczna Wymiana sekcji czterech chłodnic powietrznych na instalacji 1300-EA23 , waga pojedynczej sekcji około 12,5t, modernizacja orurowania chłodnic i dopasowanie 8" wstawek kołnierzowych 2015 Grupa LOTOS
Wykonanie wymiany sekcji chłodnic powietrznych 1300-EA23 B/G/H i L wraz z remontem orurrowania w Zakładzie Olejowym PZO Grupy Lotos w Gdańsku Wykonanie Mechaniczna Wymiana sekcji czterech chłodnic powietrznych na instalacji 1300-EA23 , waga pojedynczej sekcji około 12,5t, modernizacja orurowania chłodnic i dopasowanie 8" wstawek kołnierzowych 2015 Grupa LOTOS
Wykonanie 14 szt. podestów obsługowych Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Projekt i wykonanie 14 szt. podestów obsługowych na terenie sześciu zakładów Rafinerii LOTOS w ramach planu poprawy warunków pracy na rok 2015 2015 Grupa LOTOS
Prefabrykacja i montaż konstrukcji wsporników spiderdecka na platformie LOTOS Petrobaltic Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Prefabrykacja podparć pokładu głowicowego (tzw. Spider- Decku), ok. 50 ton konstrukcji, oraz montaż na rufie platformy w trakcie eksploatacji platformy na pełnym morzu, na podstawie autorkiego planu montażu. 2015 LOTOS Petrobaltic
Wzmocnienie burt oraz prefabrykacja i montaż wieszaków do rurociągów zaburtowych na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna Montaż oraz cześciowa prefabrykacja zaburtowych wieszaków rurociągów systemu Riser na platformie LOTOS Petrobaltic, wykonanie trzech wieszaków dziobowych oraz jednego wieszaka burtowego wraz z odpodestowaniem. Montaż na pełnym morzu podczas eksploatacji platformy. Dodatkowo montaż wzmocnień konstrukcyjnych poszycia platformy. 2015 LOTOS Petrobaltic
Remont ogrzewania kolektorów zbiorczych na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Mechaniczna Wykonanie prac branży mechanicznej na platformie Lotos Petrobaltic, w zakresie:
- prefabrykacja oraz montaż systemu ogrzewania kolektorów zbiorczych
- wykonanie trójnika łączącego strumienie z manifoldów wraz z konstrukcją wsporczą
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie demontażu i wymiany instalacji drenażowej na pokładzie i 11 zbiornikach wody balastowej platformy Lotos Petrobaltic Wykonanie Mechaniczna Prace branży mechanicznej, w zakresie:
-wymiana rurociągów instalacji drenażowej platformy LOTOS Petrobaltic, łącznie ok. 150mb rur 4" i 6" w obrębie pięciu sekcji platformy oraz 11 zbiorników wody balastowej,
- naprawa zasuw zamykających/otwierających sekcje
- wykonanie niezbędnych przejść grodziowych
2015 LOTOS Petrobaltic
Naprawa uszkodzonej sekcji dźwigu LB na platformie Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna,
Technologia
Wykonanie prac w trybie awaryjnym na platformie Lotos Petrobaltic:
- wykonanie dokumentacji oraz technologii remontowej uszkodzonej sekcji ramienia dźwigu platformy LOTOS Petrobaltic
- wykonanie dodatkowej podpory ramienia dźwigu, demontaż uszkodzonej sekcji oraz montaż nowych elementów w trybie pilnym
- uzgodnienie technologii oraz przeprowadzenie odbiorów z Twarzystwem Klasyfikacyjnym American Bureau of Shipping
2015 LOTOS Petrobaltic
Wykonanie usługi wypoziomowania płyt ślizgowych wieży platformy Lotos Petrobaltic Wykonanie Konstrukcyjna Wypoziomowanie powierzchni czterech płyt ślizgowych względem rufowych płyt ślizgowych oraz rolek przesuwu wieży. Płyty osadzone są w fundamencie i są podpraciem dla wieży platformy LOTOS Petrobaltic. 2015 LOTOS Petrobaltic
Nazwa, lokalizacja, typ projektów, dane techniczne Projekt / wykonawstwo Branża Zakres prac Data  Zlecający
Modernizacja platformy
Petrofac FPF1Modernizacja platformy
Petrofac FPF1
Wykonawstwo Mechaniczna,
Technologia Mechaniczna,
Technologia
1. Prefabrykcja i montaż rurociągów strefy procesowej (Zone 2) obejmująca materiały: stal niestopowa, stal nierdzewna, stal typu Super Duplex, stopy miedzi (CuNi 90/10); zakres średnic 1/2"-20"
2. Opracowanie i kwalifikowanie technologii spawania na projekt całej przebudowy ; uzgodnienie ponad 80 technologii spawania (WPQR) pod nadzorem UDT oraz PRS, oraz zatwierdzono ponad 100 instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla takich materiałów jak stale niestopowe z grupy materiałowej 11.1, stale nierdzewne austenityczne (TP316/316L), Duplex, Super Duplex oraz stopy miedzi z niklem (CuNi 90/10).
3. Przerowadzenie setek badań NDT wytwarzanych rurociągów w tym: badania wizualne (VT), penetracyjne (PT), twardości (HV), analizy składu chemicznego (PMI) oraz zawartości ferrytu delta (FN)1. Prefabrykcja i montaż rurociągów strefy procesowej (Zone 2) obejmująca materiały: stal niestopowa, stal nierdzewna, stal typu Super Duplex, stopy miedzi (CuNi 90/10); zakres średnic 1/2"-20"
2. Opracowanie i kwalifikowanie technologii spawania na projekt całej przebudowy ; uzgodnienie ponad 80 technologii spawania (WPQR) pod nadzorem UDT oraz PRS, oraz zatwierdzono ponad 100 instrukcji technologicznych spawania (WPS) dla takich materiałów jak stale niestopowe z grupy materiałowej 11.1, stale nierdzewne austenityczne (TP316/316L), Duplex, Super Duplex oraz stopy miedzi z niklem (CuNi 90/10).
3. Przerowadzenie setek badań NDT wytwarzanych rurociągów w tym: badania wizualne (VT), penetracyjne (PT), twardości (HV), analizy składu chemicznego (PMI) oraz zawartości ferrytu delta (FN)
2014 LOTOS Serwis
Naprawa nóg platformy wiertniczej LOTOS Petrobaltic Wykonawstwo Konstrukcyjna,
Technologia Konstrukcyjna,
Technologia
 

Naprawa niezgodności w złączach spawanych elementów konstrukcyjnych platformy wiertniczej. Pęknięcia spoin zlokalizowane były w trudno dostępnych miejscach na nogach platformy wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości – gatunek S690QL.

Zakres prac obejmował wyznaczenie obszarów wymagających naprawy, wycięcie fragmentu spoin i ponowne spawanie. Ponadto na wykonanych złączach przeprowadzono obróbkę cięplną mającą na celu odwodorowanie złączy.Naprawa niezgodności w złączach spawanych elementów konstrukcyjnych platformy wiertniczej. Pęknięcia spoin zlokalizowane były w trudno dostępnych miejscach na nogach platformy wykonanych ze stali o wysokiej wytrzymałości – gatunek S690QL.

Zakres prac obejmował wyznaczenie obszarów wymagających naprawy, wycięcie fragmentu spoin i ponowne spawanie. Ponadto na wykonanych złączach przeprowadzono obróbkę cięplną mającą na celu odwodorowanie złączy.

2014 LOTOS Petrobaltic
 
Remont poszycia dachów zbiorników S100 i S107 instalacji 2000 Wykonawstwo Konstrukcyjna Wymiana poszycia dachu dwóch zbiorników (V=5000m3) instalacji 2000 na podstawie uzgodnionej technologii ZDT
Demontaż/montaż izolacji dachu.
Demontaż/montaż instalacji oświetleniowe
Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarówWymiana poszycia dachu dwóch zbiorników (V=5000m3) instalacji 2000 na podstawie uzgodnionej technologii ZDT
Demontaż/montaż izolacji dachu.
Demontaż/montaż instalacji oświetleniowe
Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów
2014 Lotos Asfalt
Wykonanie wymiany układu wymiennika 410 E Packinox Wykonawstwo Konstrukcyjna,
Technologia Konstrukcyjna,
Technologia
1. Opracowanie technologii remontu
2. Demontaż kopuły wymiennika
3. Odcięcie kompensatorów 14” i 12”
4. Demontaż i montaż nowego wkładu wymiennika
5. Powtórne spawanie kompensatów oraz kopuły wymiennika 0410-E51
6. Obróbka cieplna złączy spawanych - wyżarzanie odprężające dla materiału A387
7. Wykonanie szeregu badań NDT: VT, MT/PT, UT, HT. PMI
7. Montaż i spawanie podpór do nowego wkładu wymiennika oraz spawanie dolnych zderzaków wkładu wymiennika. 1. Opracowanie technologii remontu
2. Demontaż kopuły wymiennika
3. Odcięcie kompensatorów 14” i 12”
4. Demontaż i montaż nowego wkładu wymiennika
5. Powtórne spawanie kompensatów oraz kopuły wymiennika 0410-E51
6. Obróbka cieplna złączy spawanych - wyżarzanie odprężające dla materiału A387
7. Wykonanie szeregu badań NDT: VT, MT/PT, UT, HT. PMI
7. Montaż i spawanie podpór do nowego wkładu wymiennika oraz spawanie dolnych zderzaków wkładu wymiennika.
2014 Lotos Serwis
Zabudowa filtra rozruchowego na linii produktu dla uruchomienia instalacji 1020 po remoncie w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie projektu modernizacji rurociągu,
2. Uzgodnienie modernizacji oraz technologii z UDT,
3. Demontaż istniejącego filtra 1020 U3,
4. Wykonanie modernizacji rurociągu zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami UDT,
5. Montaz na linii produktu instalacji 1020 dostarczonego filtra rozruchowego typu Y,
6. Wykonanie izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanego fragmentu rurociągu,
7. Wykonanie prób ciśnieniowych1. Wykonanie projektu modernizacji rurociągu,
2. Uzgodnienie modernizacji oraz technologii z UDT,
3. Demontaż istniejącego filtra 1020 U3,
4. Wykonanie modernizacji rurociągu zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami UDT,
5. Montaz na linii produktu instalacji 1020 dostarczonego filtra rozruchowego typu Y,
6. Wykonanie izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanego fragmentu rurociągu,
7. Wykonanie prób ciśnieniowych
 
2014 Lotos Asfalt
 
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymiennika ciepła 0920-E19 Projekt Mechaniczna Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymiennika ciepła z głowicą pływającą, służącego do schładzania oleju płuczkowego przy zastosowaniu wody (pow. wymiany ciepła 46,8m2), w zakresie:
1. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
2. Dobór urządzeń zasilających, kontrolno pomiarowych oraz armatury
3. Wykonanie rysunków wykonawczych i szczegółowych
4. Opracowanie instrukcji ekspoloatacji wymiennika określającej sposób transportu, montażu, użytkowania i konserwacjiWykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymiennika ciepła z głowicą pływającą, służącego do schładzania oleju płuczkowego przy zastosowaniu wody (pow. wymiany ciepła 46,8m2), w zakresie:
1. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
2. Dobór urządzeń zasilających, kontrolno pomiarowych oraz armatury
3. Wykonanie rysunków wykonawczych i szczegółowych
4. Opracowanie instrukcji ekspoloatacji wymiennika określającej sposób transportu, montażu, użytkowania i konserwacji
2014 Grupa LOTOS S.A.
Zabudowa filtra rozruchowego na linii produktu dla uruchomienia instalacji 1020 po remoncie w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie projektu modernizacji rurociągu,
2. Uzgodnienie modernizacji oraz technologii z UDT,
3. Demontaż istniejącego filtra 1020 U3,
4. Wykonanie modernizacji rurociągu zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami UDT,
5. Montaz na linii produktu instalacji 1020 dostarczonego filtra rozruchowego typu Y,
6. Wykonanie izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanego fragmentu rurociągu,
7. Wykonanie prób ciśnieniowych1. Wykonanie projektu modernizacji rurociągu,
2. Uzgodnienie modernizacji oraz technologii z UDT,
3. Demontaż istniejącego filtra 1020 U3,
4. Wykonanie modernizacji rurociągu zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami UDT,
5. Montaz na linii produktu instalacji 1020 dostarczonego filtra rozruchowego typu Y,
6. Wykonanie izolacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego modernizowanego fragmentu rurociągu,
7. Wykonanie prób ciśnieniowych
2014 Lotos Asfalt
Wykonanie dokumentacji rejestracyjnej wymiennika ciepła 0920-E19

Projekt Mechaniczna Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymiennika ciepła z głowicą pływającą, służącego do schładzania oleju płuczkowego przy zastosowaniu wody (pow. wymiany ciepła 46,8m2), w zakresie:
1. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
2. Dobór urządzeń zasilających, kontrolno pomiarowych oraz armatury
3. Wykonanie rysunków wykonawczych i szczegółowych
4. Opracowanie instrukcji ekspoloatacji wymiennika określającej sposób transportu, montażu, użytkowania i konserwacjiWykonanie pełnej dokumentacji projektowej wymiennika ciepła z głowicą pływającą, służącego do schładzania oleju płuczkowego przy zastosowaniu wody (pow. wymiany ciepła 46,8m2), w zakresie:
1. Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych
2. Dobór urządzeń zasilających, kontrolno pomiarowych oraz armatury
3. Wykonanie rysunków wykonawczych i szczegółowych
4. Opracowanie instrukcji ekspoloatacji wymiennika określającej sposób transportu, montażu, użytkowania i konserwacji
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt skierowania ciężkiego reformatu z instalacji 0920 do instalacji 0900 Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie międzyobiektowego rurociągu 4”-092-P962-HAA1H ok. 160mb umożliwiającego przesyłanie medium (ciężkiego reformatu) ze zbiornika 0920-V7. 2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu remontu stanowiska dozowania środka antypiennego na instalacji 650 Projekt Mechaniczna, Elektryczna Wykonanie dokumentacji remontu stanowiska dozowania środka antypiennego na instalacji 650 w zakresie:
1. Dobór pompy dozującej, w zakresie pracy min 0,1 1/h i max 1 1/h z możliwością regulacji.
2. Projekt nowego zbiornika na ssaniu pompy o objętości 30 l.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej rurociągów 3/4”-065-P326-CAF5, 3/4”-065-P327-CAF5 (materiał 316L)
4. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej.Wykonanie dokumentacji remontu stanowiska dozowania środka antypiennego na instalacji 650 w zakresie:
1. Dobór pompy dozującej, w zakresie pracy min 0,1 1/h i max 1 1/h z możliwością regulacji.
2. Projekt nowego zbiornika na ssaniu pompy o objętości 30 l.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej rurociągów 3/4”-065-P326-CAF5, 3/4”-065-P327-CAF5 (materiał 316L)
4. Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt filtra wody chłodniczej instalacji 0270 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Posadownie nowego filtra na instalacji 0270.
2. Projekt i wykonanie modernizacji rurociągu 14"-027-CW101 do podłączenia nowoprojektowanego filtra.
3. Branża automatyczna - projekt zabudowy pomiaru różnicy ciśnień - wskazanie różnicy ciśnień wody chłodniczej pomiędzy wyjściem a wejściem filtra w celu usprawnienia kontroli zabrudzenia filtra. 1. Posadownie nowego filtra na instalacji 0270.
2. Projekt i wykonanie modernizacji rurociągu 14"-027-CW101 do podłączenia nowoprojektowanego filtra.
3. Branża automatyczna - projekt zabudowy pomiaru różnicy ciśnień - wskazanie różnicy ciśnień wody chłodniczej pomiędzy wyjściem a wejściem filtra w celu usprawnienia kontroli zabrudzenia filtra.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Modernizacji rurociągów w obrębie pompowni P18 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Projekt i wykonanie rurociągu 3’’–180–P352-HAA1-ET umożliwiającego przesyłanie slopów z pompy 1800-P3 na terenie pompowni nr 18
2. Projekt i wykonanie trzech modernizacji rurociągów 3" i 4" umożliwiających połączenie rurociągów ssących i tłoczących pomp 1800-P3 i 2000-P2C1. Projekt i wykonanie rurociągu 3’’–180–P352-HAA1-ET umożliwiającego przesyłanie slopów z pompy 1800-P3 na terenie pompowni nr 18
2. Projekt i wykonanie trzech modernizacji rurociągów 3" i 4" umożliwiających połączenie rurociągów ssących i tłoczących pomp 1800-P3 i 2000-P2C
2014 Grupa LOTOS S.A.
Projekt zadaszenia i podestu oraz zmiana trasy instalacji ppoż w rejonie połączenia kołnierzowego A1 kolumny 0120C9 Projekt i wykonanie Konstrukcyjna Wykonanie stałego dojścia do śrub połączenia kołnierzowego oraz umożliwienie bezproblemowej obsługi, tj. konserwacji, odkręcenia, wymiany uszczelki i przykręcenia śrub (ciężar całkowity podestu - 7155 kg konstrukcji) wraz z projektem obliczeń statyczno - wytrzymałościowych konstrukcji. 2014 Grupa LOTOS S.A.
Petrobaltic UPSTREAM analiza Projekt Mechaniczna Wykonanie kompleksowej analizy naprężeń rurociągów wg ASME B31.1 w programie Bentley AutoPIPE. 2014 LOTOS Petrobaltic
 Obliczenia rurociągów dla projektu „Cove Point” ALSTOM Projekt Mechaniczna Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych orurowania dwóch turbin dla projektu „Cove Point” firmy ALSTOM, w zakresie:
1. Wyznaczenie typów zamocowań
2. Optymalizacja przebiegów rurociągów pary oraz oleju grzewczego.
Obliczenia wykonano w programie AutoPIPE.Wykonanie obliczeń wytrzymałościowych orurowania dwóch turbin dla projektu „Cove Point” firmy ALSTOM, w zakresie:
1. Wyznaczenie typów zamocowań
2. Optymalizacja przebiegów rurociągów pary oraz oleju grzewczego.
Obliczenia wykonano w programie AutoPIPE.
2014 ALSTOM Poland
Wykonanie dokumentacji projektowej połączenia rurociągów 2"-208-P1146 oraz 12"-209-P901 Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie rurociągu 2”-208-P1146B-HCA1B umożliwiającego przesyłanie nieprzereagowanego oleju z instalacji 150, długość rurociągu około 50m, izolowanego z ogrzewaniem parowym. 2014 Grupa LOTOS S.A.
 
Remont układów odwadniająco redukujących ciśnienie pary na mieszadłach instalacji 1050 oraz 2000 w Lotos Asfalt Projekt i wykonanie Mechaniczna 1.Wykonanie projektów wykonawczych remontu w oparciu o schemat ideowy i ich zatwierdzenie
3. Wykonanie remontu 4 szt. układów odwadniająco redukujących ciśnienie pary zgodnie z projektem
4. Sprefabrykowanie, zamontowanie i przyłączenie układu do instalacji zasilania parą oraz do mieszadła.
5. Wykonanie powłoki antykorozyjnej układów jak i miejsc ingerencji w istniejące rurociągi.
6. Wykonanie izolacji dla całego układu.
7. Przeprowadzenie badań NDT.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej remontu.
9. Wykonanie dokumentacji finalnej.1.Wykonanie projektów wykonawczych remontu w oparciu o schemat ideowy i ich zatwierdzenie
3. Wykonanie remontu 4 szt. układów odwadniająco redukujących ciśnienie pary zgodnie z projektem
4. Sprefabrykowanie, zamontowanie i przyłączenie układu do instalacji zasilania parą oraz do mieszadła.
5. Wykonanie powłoki antykorozyjnej układów jak i miejsc ingerencji w istniejące rurociągi.
6. Wykonanie izolacji dla całego układu.
7. Przeprowadzenie badań NDT.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej remontu.
9. Wykonanie dokumentacji finalnej.
 
2014 Lotos Asfalt
Wykonanie rurociągu azotu z przyłączami do rozładunku cystern kolejowych na Magazynie Chemicznym Instalacji 2100 Grupy Lotos S.A w Gdańsku Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie projektu wykonawczego rurociągu 2" o długości sumarycznej ok. 220 mb i przyłącza do cysterny.
2. Uzgodnienie projektu wykonawczego.
3. Wykonanie i montaż rurociągu oraz przyłącza zgodnie z projektem.
4. Uruchomienie i odbiór stanowiska.
2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu konstrukcyjnego ciągów komunikacyjnych estakady suwnicy poruszającej się nad magazynem hutniczym na terenie GL. Projekt Konstrukcyjna Wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ciągów komunikacyjnych estakady suwnicy przy założeniu zmiany blach ryflowanych na kratki WEMA.
Projekt niezbędnej konstrukcji wzmacniającej wraz ze szczegółami.
Dobór materiałów (m.in.. Elementów wzmacniających, ich połączeń, kratek WEMA, mocowań).
2014 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie obliczeń przepływu hyrowaxu Projekt Mechaniczna Wykonanie opracowania zawierającego obliczenia i analizy przepływu hydrowaxu. Obliczenie strat ciśnienia na trasie rurociągu od granicy działki do zbiornika magazynowego przy założonym natężeniu przepływu 80t/h hydrowaxu.   Grupa LOTOS S.A.
Nazwa, lokalizacja, typ projektów, dane techniczne Projekt / wykonawstwo Branża Zakres prac Data Zlecający
Wykonanie projektu rurociągu oparowego siarki, instalacja 890. Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt i wykonanie rurociągu odprowadzającego oprary siarki płynnej ze stanowisk do nalewu: 0890-X2, 0890-X1A i 0890-X1B do zbiornika magazynowego 0890-S1 Grupy Lotos S.A, wykonanie nowego rurociągu 4"-089-P020 (około 50m z płaszczem parowym) oraz modernizacja rurociągu 6"x8"-089-V12. 2013 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie modyfikacji tras rozruchowych instalacji 0930 Projekt i wykonanie Mechaniczna 1. Wykonanie rurociągu umożliwiającego cyrkulację hydrowaxu po chłodnicy 0930-E21. A przed 093FE_0045 na trasie 6”- 093-P1111 do trasy rozruchowej 4”-093-Po271 wraz z zaworem regulacyjnym oraz zaworem zwrotnym.
2. Dodanie zaworów zwrotnych na trasach cyrkulacji benzyny rozruchowej 3” - 093-P1003 i 3”-093-P1521.
3. Wykonanie projektu modernizacji i uzgodnienie
4. Dobór armatury i zaworu regulacyjnego
5. Wykonanie dokumentacji wpałek i uzgodnienie UDT/ZDT
6. Wykonanie rewizji paszportów istniejących rurociągów modernizowanych
7. Wykonanie aktualizacji paszportów dot modernizacji
8. Wykonanie rewizji schematu P&ID w zakresie dotyczącym modernizacji
2013 Grupa LOTOS S.A.
Projekt przystosowania pomp 2000 P-61AB do ekspedycji oleju napędowego IŻ-40 Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Konstrukcyjna,
Elektryczna,
Automatyka
1. Projekt i wykonanie modernizacjirurociągów 6”-200-P297; 10”-400-P20; 16”-200-P217; 6”-400-P5; 20”-200-P89 celem przesyłania oleju napędowego IZ-40 ze zbiornika 2000 S34 poprzez pompy 2000 P61A/B do nalewaka autocystern oraz nalewaka kolejowego nr 1.
2. W branży konstrukcyjnej: projekt i wykonanie dwóch ram pod silniki pomp oraz fundamentów podpór rurociągów.
3. W branży elektycznej: dobór silników do istniejących pomp, modernizacja pól zasilających, wykonanie tras kablowych zasilających, wymiana i podłączenie kolumienek sterowniczych, wymiana skrzynek pośredniczących silników, wymiana instalacji oświetleniowej pompowni, modernizacja instalacji odgromowej i uziemienia
4. W zakresie branży KiA sygnalizacja pracy pomp w DCS
2013 Grupa LOTOS S.A.
Wykonanie projektu technicznego zmiany orurowania wymiennika 900 E18. Projekt i wykonanie Mechaniczna Projekt zmiany orurowania wymiennika 900 E18 mający na celu optymalizację pracy wymiennika, modernizacja trzech rurociągów 10" oraz przeniesienie pomiaru temperatury 090-TI_121. Celem dodatkowym było zwiększenie przepustowości i elastyczności instalacji odasfaltowania propanem 1100 i umożliwienie przeprowadzenia testów technologicznych. 2013 Grupa LOTOS S.A.

Modernizacja orurowania pieców technologicznych 200-F51 oraz 200-F52
-rurociągi pary LS i kondensatu LC

 

Projekt i wykonanie Mechaniczna,
Budowlana
1. Projekt i wykonanie siedmiu linii rurociągów 4"- 1 1/2" oraz pięciu modernizacji istniejących rurociągów pomocniczych pieców 200-F51 i 200-F52 instalacji doprowadzania pary i odprowadzania kondensatu.
2. Projekt i wykonanie czterech rurociągów 1 1/2" instalacji powietrza.
3. Projekt i wykonanie fundamentów pod popory rurociągów.
2013 Grupa LOTOS S.A.
Projekt modernizacji rurociągów w ramach zadania "Odasfaltowanie ROSE" Projekt i wykonanie Mechaniczna Wykonanie dokumentacji projektowej, prefabrykacja i montaż rurociągów 4”-092-FG1103 i 3”-092-P0301 oraz modernizacji WP1/1103 i WP1/0301 na instalacji 0920 . 2013 Grupa LOTOS S.A.